Individuální a milý přístup, vysoká profesionalita. Rodiče i děti si mohou vybrat, zda se budou chtít zúčastnit soutěží a vystoupení nebo zda budou brát balet jako prostor pro zdokonalení držení těla a rozvoj pohybových vlastností. Široká nabídka možností v čem dítě rozvíjet - klasický balet, moderní tanec,lídový tanec, gymnastika (zaměřená na tanec) a další. Všichní pedagogy naší školy maji pedagogické vzdělani a dlohouletou praxi s tancovaním a vyukou děti

Školní řád Baletní školy Olomouc MgA. Iriny Popové

Tréninkové hodiny

 1. Každý žák školy musí mít řádně vyplněnou a odeslanou přihlášku ke studiu, a musí být zaznamenán v databázi školy.

 2. Rozdělení žáků do jednotlivých výkonnostních a věkových skupin záleží na trenérech a je vždy zveřejněno na začátku aktuálního pololetí. Na základě tohoto rozdělení žáci návštěvuji hodiny dle rozvrhu.

 3. Žáci jsou povinni být na tréninku včas, tedy přijít do školy cca 15 minut před začátkem hodiny, na které budou cvičit, aby se mohly převléknout a připravit před začátkem tréninkové jednotky.

 4. V celé škole prosíme, udržujte čistotu a pořádek!

 5. Cennosti si nechávejte přímo na tanečním sále, v době střídání jednotlivých tréninkových hodin není šatna nijak hlídána. Za případné ztráty škola nenese žádnou zodpovědnost.

 6. Všechny přístroje a mobilní telefony na tanečním sále musí být vypnuté nebo v tichém režimu aby nenarušovali výuku.

 7. Pro žáky existuje předepsané oblečení (viz zde), ve kterém je důrazně doporučené navštěvovat jednotlivé hodiny.

 8. Na taneční sál je přísný zákaz vnášení jídla a jakýchkoli nápojů. Dále je na něj možné vstupovat pouze v čisté taneční obuvi.

 9. Na každý trénink jsou žáci povinni mít upravené vlasy, aby mohli trenéři opravovat držení těla, tzn. drdol, dva drdoly, vysoký cop.

 10. Každou nepřítomnost na tréninku nebo zkoušce je rodič či žák povinen oznámit předem trenérovi nebo ředitelce školy.

 11. Platba školného na jednotlivá pololeté probíhá pro první do konce září a pro druhé do konce února

 12. Cena školného se odvíjí od počtu hodin ve vyučovacím týdnu v průběhu celého pololetí.

 13. Nárok na vrácení školného vzniká pouze dlouhodobé nemoci potvrzené lékařem. V tomto případě je možné vrácení poměrné části již zaplaceného školného.

Příprava a účinkování na soutěžích

 1. Účinkování v soutěžních sestavách není povinné, a přijetí nabídky našich trenérů záleží na rozhodnutí rodičů.

 2. Soutěžící děti si na základě svého rozhodnutí vybírají trenéři dle doporučení ředitelky školy.

 3. Příprava na soutěže je bezplatná, rodiče hradí pouze kostým a startovné, a výlohy spojené s cestou a ubytováním.

 4. Příprava na soutěže probíhá nad rámec tréninkových hodin běžného rozvrhu, většinou i o víkendech či ve večerních hodinách.

 5. Žáci navštěvující tréninky pod hlavičkou naší školy mají důrazně zakázáno zastupovat jakoukoli školu nebo instituci na soutěžích či jiných veřejných akcích.(Porušením tohoto bodu může být žák okamžitě vyloučen ze školy!). Zakaz plati i v připadu přihlašovaní žaka pod svým jmenem.

 6. Choreografie pro naše žáky připravují pouze trenéři naší školy a to na základě rozhodnutí ředitelky Iriny Popové.

Provoz školy a další

 1. Jakékoli dotazy ohledně provozu školy, tréninků, soutěžních čísel a další směřujte přímo na ředitelku školy. Konzultační hodiny Iriny Popové se konají každou středu v době od 16:00-17:00.

 2. Škola je oprávněna využívat fotografie a videa všech svých žáků k dokumentaci a propagaci.(V případě nesouhlasu uveďte do poznámky v přihlášce.)

 3. Naše baletní škola nabízí i formu individuální výuky. Tyto hodiny probíhají výhradně po domluvě s ředitelkou školy v předem dohodnutou hodinu, většinou o víkendu

 4. Máte li zájem o sponzorování naší školy, je možné vytvoření dárcovské smlouvy od částky od 15 000 Kč. V tomto případě sponzorská částka pokrývá veškeré školné. Pro jakékoli další informace kontaktujte vedení.

 5. Odeslaním řádně vyplněné přihlášky souhlasí rodič i žák se všemi body školního řádu a zavazuje se jimi po celou dobu studia dle svého nejlepšího svědomí řídit.

 Vyloučeni ze školy

Za hrubé porušeni školního řadu, za nevhodné chovani, nerespektovani učitelu ve škole a nebo ředitelky, za čínnost která neni v souladu ze zasady školy nebo která nějakým zpusobem omezuje provoz školy a nebo ostatní žaky, za poškozovani majetku školy, škola má pravo žaka ihned vyloučit bez naroku vraceni školního. Vyše uvedené podminky plati jak pro žaka, tak i pro rodiče který za ného odpovida.